การเหนี่ยวนำความร้อนของแท่งอลูมิเนียม

การเหนี่ยวนำความร้อนของแท่งอลูมิเนียมโดยใช้ขดลวดตัวนำยิ่งยวด

การเหนี่ยวนำความร้อนของอลูมิเนียม aและแท่งทองแดง การเหนี่ยวนำความร้อนถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายเพื่อให้ความร้อน
ของโลหะเพราะเป็นวิธีที่สะอาด รวดเร็ว และในกรณีส่วนใหญ่เป็นวิธีที่ประหยัดพลังงานมาก กระแสสลับจะถูกส่งผ่านขดลวดทองแดงของขดลวดเพื่อสร้างสนามแม่เหล็กที่แปรผันตามเวลา สนามเหนี่ยวนำให้เกิดกระแสและด้วยเหตุนี้จึงเกิดการสูญเสียความต้านทานในชิ้นงานเพื่อให้ได้รับความร้อน (ดูรูปที่ 1)

การเหนี่ยวนำความร้อนของแท่งอลูมิเนียม

 

=