การประยุกต์ใช้ความร้อนเหนี่ยวนำในอาหาร

การประยุกต์ใช้ความร้อนเหนี่ยวนำในการแปรรูปอาหาร

การเหนี่ยวนำความร้อน เป็นเทคโนโลยีทำความร้อนด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีข้อดีหลายประการ เช่น ความปลอดภัยสูง ความสามารถในการปรับขยายได้ และประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูง มีการใช้มาเป็นเวลานานในการแปรรูปโลหะ, การใช้งานทางการแพทย์,
และการทำอาหาร อย่างไรก็ตาม การใช้เทคโนโลยีนี้ในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวน พื้นฐานของการเหนี่ยวนำความร้อน เทคโนโลยีและปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานและเพื่อประเมินสถานะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนี้ในการแปรรูปอาหาร นอกจากนี้ยังนำเสนอความต้องการการวิจัยและมุมมองในอนาคตของเทคโนโลยีนี้ในการแปรรูปอาหาร แม้ว่าจะมีสิทธิบัตรหลายฉบับเกี่ยวกับการใช้ความร้อนเหนี่ยวนำในการแปรรูปวัสดุอาหาร แต่ก็ยังมีความจำเป็นต้องสร้างข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกแบบ ประสิทธิภาพการทำงาน และประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเทคโนโลยีการทำความร้อนแบบเหนี่ยวนำเพื่อนำไปใช้ในการทำงานของหน่วยต่างๆ เช่น การอบแห้ง การพาสเจอร์ไรส์ การฆ่าเชื้อ และการคั่ว ในการแปรรูปอาหาร จำเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการออกแบบและพารามิเตอร์การทำงานที่แตกต่างกัน เช่น ความถี่กระแสที่ใช้ ประเภทของวัสดุอุปกรณ์ ขนาดและการกำหนดค่าอุปกรณ์ และการกำหนดค่าคอยล์ ยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของการให้ความร้อนแบบเหนี่ยวนำต่อคุณภาพทางประสาทสัมผัสและโภชนาการของวัสดุอาหารประเภทต่างๆ


จำเป็นต้องมีการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการทำความร้อนแบบเหนี่ยวนำและเทคโนโลยีการให้ความร้อนอื่นๆ เช่น
เครื่องทำความร้อนแบบอินฟราเรด ไมโครเวฟ และโอห์มมิก สำหรับการแปรรูปอาหาร

การประยุกต์ใช้ความร้อนเหนี่ยวนำในการแปรรูปอาหารและการปรุงอาหาร

=